Electrical Service

งานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

บริการของเรา

ให้บริการ ออกแบบ ติดตั้ง และปรับปรุง ตู้ MDB
 • ดูดฝุ่นทำความสะอาด
 • ทดสอบการทำงานของ ATS
 • ตรวจสอบ ขันน๊อตที่อุปกรณ์
 • ตรวจสอบ อุปกรณ์ป้องกันเฟส
 • และอื่นๆ
ตรวจสอบ ซ่อมแซม Swtich Gear
 • ตรวจสอบ โครงสร้าง และสภาพทั่วไปของตู้
 • ตรวจสอบ ขั้วต่อสาย จุดต่อสาย
 • ตรวจสอบ สภาพทั่วไปของ เครื่องวัดต่างๆ เช่น การชำรุด แตกหัก
 • ตรวจสอบ สภาพสายไฟฟ้า
 • และอื่นๆ
หม้อแปลงไฟ้ฟ้า
 • ตรวจสอบ ระดับน้ำมันในหม้อแปลง
 • ตรวจสอบ สภาพของสารดูดชื้้น
 • ตรวจหาสนิม การผุกร่อน และจุดชำรุด
 • ตรวจสอบ ขั้วต่อสายแรงสูง
 • และอื่นๆ

งานติดตั้งไฟ้ฟ้าทั่วไป

ให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญ